Download

เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ "การขอกำหนดตำแหน่ง.pdf

pdf

บรรยายพิเศษ "การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการก่อนและหลัง ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. ๒๕๖๐" โดย ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

{อัปโหลดล่าสุด 20 กพ. 2561 เวลา 14:23 น., ดาวน์โหลด 40, ขนาดของ ไฟล์ 3.39 MB}

ระเบียบมรท. ว่าด้วยการแต่งกายในพิธีการของพนักงานใน.pdf

pdf

ระเบียบมรท. ว่าด้วยการแต่งกายในพิธีการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มรท. พ.ศ.2555

{อัปโหลดล่าสุด 17 ตค. 2560 เวลา 08:41 น., ดาวน์โหลด 26, ขนาดของ ไฟล์ 1.12 MB}

4-กลยุทธ์การจัดทำยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ.pdf

pdf

4-กลยุทธ์การจัดทำยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ

{อัปโหลดล่าสุด 12 ตค. 2560 เวลา 12:30 น., ดาวน์โหลด 11, ขนาดของ ไฟล์ 2.47 MB}

3-การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม.pdf

pdf

3-การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม

{อัปโหลดล่าสุด 12 ตค. 2560 เวลา 12:30 น., ดาวน์โหลด 15, ขนาดของ ไฟล์ 3.91 MB}

2-NRMS-TNRR - BI.pdf

pdf

2-NRMS-TNRR - BI

{อัปโหลดล่าสุด 12 ตค. 2560 เวลา 12:29 น., ดาวน์โหลด 16, ขนาดของ ไฟล์ 6.95 MB}

1-เทคนิคการตั้งโจทย์วิจัยและเขียนข้อเสนอโครงการให้.pdf

pdf

1-เทคนิคการตั้งโจทย์วิจัยและเขียนข้อเสนอโครงการให้ได้รับทุน

{อัปโหลดล่าสุด 12 ตค. 2560 เวลา 12:29 น., ดาวน์โหลด 30, ขนาดของ ไฟล์ 2.58 MB}

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร.docx

docx

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

{อัปโหลดล่าสุด 30 มิย. 2560 เวลา 12:40 น., ดาวน์โหลด 35, ขนาดของ ไฟล์ 12.55 KB}

ข้อกำหนดภาระงาน.docx

docx

ข้อกำหนดภาระงาน

{อัปโหลดล่าสุด 30 มิย. 2560 เวลา 12:39 น., ดาวน์โหลด 70, ขนาดของ ไฟล์ 15.38 KB}

แบบฟอร์มการเสนอผลการพิจารณาเพื่อประกอบการต่อสัญญาจ.docx

docx

แบบฟอร์มการเสนอผลการพิจารณาเพื่อประกอบการต่อสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

{อัปโหลดล่าสุด 26 มิย. 2560 เวลา 09:12 น., ดาวน์โหลด 59, ขนาดของ ไฟล์ 18.01 KB}

แบบฟอร์มเสนอผลการจัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาบุคลากร-1.doc

doc

แบบฟอร์มเสนอผลการจัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาบุคลากร-17-พ.ค.60

{อัปโหลดล่าสุด 18 พค. 2560 เวลา 13:43 น., ดาวน์โหลด 26, ขนาดของ ไฟล์ 28.5 KB}

แบบเร่งรัดการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร-17-พ.ค.60.xlsx

xlsx

แบบเร่งรัดการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร-17-พ.ค.60

{อัปโหลดล่าสุด 18 พค. 2560 เวลา 13:42 น., ดาวน์โหลด 12, ขนาดของ ไฟล์ 11.38 KB}

รายละเอียดสถานภาพอัตรากำลังของบุคลากรสายวิชาการ.doc

doc

รายละเอียดสถานภาพอัตรากำลังของบุคลากรสายวิชาการ

{อัปโหลดล่าสุด 24 เมย. 2560 เวลา 12:08 น., ดาวน์โหลด 39, ขนาดของ ไฟล์ 42 KB}

แผนอัตรากำลัง-สายวิชาการ.xlsx

xlsx

แผนอัตรากำลัง-สายวิชาการ

{อัปโหลดล่าสุด 24 เมย. 2560 เวลา 12:08 น., ดาวน์โหลด 39, ขนาดของ ไฟล์ 35.11 KB}

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอ.pdf

pdf

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

{อัปโหลดล่าสุด 27 ตค. 2559 เวลา 14:00 น., ดาวน์โหลด 349, ขนาดของ ไฟล์ 1.15 MB}

แบบฟอร์ข้อมูลเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน พื่อใช้ในการ.xlsx

xlsx

แบบฟอร์ข้อมูลเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน พื่อใช้ในการสำรวจ ITA ตามแบบสำรวจความคิดเห็น Internal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

{อัปโหลดล่าสุด 29 มิย. 2559 เวลา 15:34 น., ดาวน์โหลด 79, ขนาดของ ไฟล์ 10 KB}

ตัวอย่างการคิดภาระงาน พนักงานราชการ.pdf

pdf

ตัวอย่างการคิดภาระงาน

{อัปโหลดล่าสุด 20 มิย. 2559 เวลา 08:35 น., ดาวน์โหลด 163, ขนาดของ ไฟล์ 502.96 KB}

แบบคิดภาระงาน พนักงานราชการ.xlsx

xlsx

แบบคิดภาระงาน พนักงานราชการ

{อัปโหลดล่าสุด 16 มิย. 2559 เวลา 13:22 น., ดาวน์โหลด 82, ขนาดของ ไฟล์ 18.58 KB}

แจ้งผลการพิจารณาต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดม.doc

doc

แจ้งผลการพิจารณาต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

{อัปโหลดล่าสุด 31 พค. 2559 เวลา 12:55 น., ดาวน์โหลด 288, ขนาดของ ไฟล์ 59 KB}

มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ก.พ.อ..rar

rar

มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ก.พ.อ.

{อัปโหลดล่าสุด 17 พค. 2559 เวลา 11:05 น., ดาวน์โหลด 271, ขนาดของ ไฟล์ 22.25 MB}

ภาระงานกลาง (8 ก.พ. 2559).xls

xls

ภาระงานกลาง (8 ก.พ. 2559)

{อัปโหลดล่าสุด 08 กพ. 2559 เวลา 16:03 น., ดาวน์โหลด 112, ขนาดของ ไฟล์ 37 KB}
^