Download

แบบสรุปผลการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลา.xls

xls

แบบสรุปผลการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร งบประมาณปี 2558

{อัปโหลดล่าสุด 04 มค. 2559 เวลา 12:24 น., ดาวน์โหลด 71, ขนาดของ ไฟล์ 127.5 KB}

แนวทางการเขียนเอกสาร.rar

rar

แนวทางการเขียนเอกสาร

{อัปโหลดล่าสุด 23 ธค. 2558 เวลา 15:24 น., ดาวน์โหลด 106, ขนาดของ ไฟล์ 3.26 MB}

ปฎิทินโครงการ /กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2559.xls

xls

ปฎิทินโครงการ /กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2559

{อัปโหลดล่าสุด 18 ธค. 2558 เวลา 11:21 น., ดาวน์โหลด 57, ขนาดของ ไฟล์ 27 KB}

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง สิทธิประโยชน.pdf

pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยชาวต่างประเทศ

{อัปโหลดล่าสุด 26 สค. 2558 เวลา 16:34 น., ดาวน์โหลด 152, ขนาดของ ไฟล์ 241.46 KB}

คู่มือจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาแล.pdf

pdf

คู่มือจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

{อัปโหลดล่าสุด 22 กค. 2558 เวลา 17:00 น., ดาวน์โหลด 48, ขนาดของ ไฟล์ 103.81 KB}

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบติการ "ก.pdf

pdf

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบติการ "การพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ"

{อัปโหลดล่าสุด 15 มิย. 2558 เวลา 13:20 น., ดาวน์โหลด 85, ขนาดของ ไฟล์ 291.07 KB}

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนา.pdf

pdf

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558

{อัปโหลดล่าสุด 11 มิย. 2558 เวลา 09:11 น., ดาวน์โหลด 74, ขนาดของ ไฟล์ 72.42 KB}

ประกาศ มรท. เรื่อง ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สัง.pdf

pdf

ประกาศ มรท. เรื่อง ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มรท. ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ได้รับเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิ ประจำปีงบประมาณ 2558

{อัปโหลดล่าสุด 29 พค. 2558 เวลา 11:14 น., ดาวน์โหลด 124, ขนาดของ ไฟล์ 348.12 KB}

แบบการติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรตามกรอบย.rar

rar

แบบการติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ทมร. (งบ 2558)

{อัปโหลดล่าสุด 02 เมย. 2558 เวลา 10:56 น., ดาวน์โหลด 57, ขนาดของ ไฟล์ 27.84 KB}

แบบประเมิน พนักงานราชการ.doc

doc

แบบประเมิน พนักงานราชการ

{อัปโหลดล่าสุด 26 มีค. 2558 เวลา 10:49 น., ดาวน์โหลด 147, ขนาดของ ไฟล์ 94 KB}

ระเรียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนา.pdf

pdf

ระเรียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2548

{อัปโหลดล่าสุด 02 กพ. 2558 เวลา 10:26 น., ดาวน์โหลด 85, ขนาดของ ไฟล์ 4.64 MB}

แบบบันทึกข้อความ ขออนุญาตเบิกเงินสนับสนุนการศึกษาจ.pdf

pdf

แบบบันทึกข้อความ ขออนุญาตเบิกเงินสนับสนุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร

{อัปโหลดล่าสุด 26 มค. 2558 เวลา 11:02 น., ดาวน์โหลด 45, ขนาดของ ไฟล์ 216.8 KB}

คู่มือประเมิน ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ.rar

rar

คู่มือประเมิน ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

{อัปโหลดล่าสุด 26 มค. 2558 เวลา 10:26 น., ดาวน์โหลด 52, ขนาดของ ไฟล์ 161.75 KB}

คู่มือประเมิน ผู้บริหารสายการสอน.rar

rar

คู่มือประเมิน ผู้บริหารสายการสอน

{อัปโหลดล่าสุด 26 มค. 2558 เวลา 10:25 น., ดาวน์โหลด 125, ขนาดของ ไฟล์ 217.05 KB}

คู่มือประเมิน สายวิชาการ.rar

rar

คู่มือประเมิน สายวิชาการ

{อัปโหลดล่าสุด 26 มค. 2558 เวลา 10:25 น., ดาวน์โหลด 305, ขนาดของ ไฟล์ 283.95 KB}

เอกสารประกอบการขอผลงานทางวิชาการ.rar

rar

เอกสารประกอบการขอผลงานทางวิชาการ

{อัปโหลดล่าสุด 21 มค. 2558 เวลา 14:16 น., ดาวน์โหลด 175, ขนาดของ ไฟล์ 4.3 MB}

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิ.pdf

pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 2)

{อัปโหลดล่าสุด 13 มค. 2558 เวลา 11:49 น., ดาวน์โหลด 44, ขนาดของ ไฟล์ 15.91 KB}

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อส.pdf

pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในการทำผลงานทางวิชาการ และการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศง 2557

{อัปโหลดล่าสุด 13 มค. 2558 เวลา 11:46 น., ดาวน์โหลด 33, ขนาดของ ไฟล์ 145.49 KB}

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิ.pdf

pdf

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศง 2556

{อัปโหลดล่าสุด 13 มค. 2558 เวลา 11:44 น., ดาวน์โหลด 14, ขนาดของ ไฟล์ 468.42 KB}

ข้อบังมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ.pdf

pdf

ข้อบังมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ.

{อัปโหลดล่าสุด 13 มค. 2558 เวลา 11:43 น., ดาวน์โหลด 47, ขนาดของ ไฟล์ 1.28 MB}
^