โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนเอกสารประกอบการสอนฯ รุ่นที่ 2

2558
18
มค.

เวลา 00:00 น.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน หนังสือและตำรา" รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2558 ณ บ้านสวนรจนารีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
^