การประชุม คกก.บริหารทรัพยากรมนุษย์ มรท. ครั้งที่ 9/59

การประชุม คกก.บริหารทรัพยากรมนุษย์ มรท. ครั้งที่ 9/59 ผศ.จินตนา เวชมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์
1
^