ผู้บริหารพบบุคลากร สบท.

วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 11.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานในการประชุม
^