โครงการเขียนเอกสารประกอบการสอนฯ

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน หนังสือและตำรา" (รุ่นที่ ๒) ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2558
^