กบม 2/2558

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 คุณพีระศักดิ์ ศรีสุพล ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ครั้งที่ 2/2558
^