อบรมเชิงวิชาการ กลยุทธ์การสอน การประเมินผล และการทวนสอบผลสัมฤทธิ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมเชิงวิชาการ "กลยุทธ์การสอน การประเมินผล และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์" ให้แก่คณาจารย์จากคณะต่างๆ
^