ปฐมนิเทศ พนม.บรรจุใหม่ 15/07/2558

สำนักบริหารทรัพยากรมมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (บรรจุใหม่) ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558
^