ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ.59 - 63 ระหว่างวันที่ 12 - 13 ตุลาคม 2558
ณ “ไทรโยค วิว ราฟ์ท” จังหวัดกาญจนบุรี
^