โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำ แหน่งทางวิชาการ"ครั้งที่

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำ แหน่งทางวิชาการ"ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2558 ณ วังยาว ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดนครน
^