สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Download

doc
ข้อตกลงร่วม ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ฯ สายวิชาการ.doc
ข้อตกลงร่วม ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ฯ สายวิชาการ
xlsx
แบบคำนวนภาระงาน (สายสนับสนุน) เพื่อขออัตรากำลัง.xlsx
แบบคำนวนภาระงาน (สายสนับสนุน) เพื่อขออัตรากำลัง
pdf
แบบรายงานผลการศึกษา.pdf
แบบรายงานผลการศึกษา
docx
แผนพัฒนารายบุคคล IDP.docx
แผนพัฒนารายบุคคล IDP ( Individual Development Plan ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2564
rar
เอกสารการต่อสัญญา พนักงานฯสายสนับสนุน ระยะที่ 1-3.rar
เอกสารการต่อสัญญา พนักงานฯสายสนับสนุน ระยะที่ 1-3
rar
เอกสารการต่อสัญญา พนักงานฯสายวิชาการ ระยะที่ 1-3.rar
เอกสารการต่อสัญญา พนักงานฯสายวิชาการ ระยะที่ 1-3
pdf
แบบขอต่อสัญญา60ปีสายวิชาการ.pdf
แบบพิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือสูงกว่า ๖๐ ปี
pdf
แบบขอต่อสัญญา60ปีสายสนับสนุน.pdf
แบบคำขอเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ๖๐ ปี
xlsx
ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ.xlsx
ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
xlsx
แบบแสดงภาระงานสอน+แผนการเปิดสาขา+แผนการรับ นศ ใหม่.xlsx
แบบแสดงภาระงานสอน+แผนการเปิดสาขา+แผนการรับ นศ ใหม่
pdf
คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในการจัด.pdf
คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563
pdf
แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร มรท. พ.ศ.2561-2565.pdf
แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2561-2565
pdf
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ สายสนับสนุน.pdf
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ สายสนับสนุน
pdf
คู่มือจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา.pdf
คู่มือจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
doc
แบบประเมินพนักงานราชการ.doc
แบบประเมินพนักงานราชการ
rar
คู่มือประเมิน ครู โรงเรียนสาธิต มรภ.เทพสตรี.rar
คู่มือประเมิน ครู โรงเรียนสาธิต มรภ.เทพสตรี
rar
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผู้บริหาร.rar
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผู้บริหาร
rar
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ สายวิชาการ.rar
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ สายวิชาการ
1
^