สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คู่มือปฏิบัติงานหลัก

คู่มือปฏิบัติงานหลัก
สำนักงานอธิการบดี
กองพัฒนานักศึกษา

1. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ PDF
2. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การออกใบรับรองความประพฤตินักศึกษา PDF
3. คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ 
PDF
กองคลัง
2. 
คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การตัดชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ชำระเงินผ่านธนาคารด้วยระบบ Bill Payment  PDF
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. งานบริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC: Online Public Access Catalog)  PDF
2. การลงรายการบรรณานุกรมกฤตภาคสารสนเทศท้องถิ่น PDF
3. การบริหารจัดการเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  PDF
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. ขั้นตอนการขออนุมัติผลการศึกษา PDF
^