สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
    - แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กรอบระดับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) พ.ศ. 2562-2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการบริหารงานบุคคล
PDF
ปฏิทินดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่องนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพเทพสตรี

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา

รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม
ผลการดำเนินการ
^