สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กำหนดตำแหน่งสายสนับสนุน

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.)

1. หลักเกณฑ์การประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2560 
2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ
PDF
3. หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ในกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพ และไม่ได้ใช้วิชาชีพ
NEWS (คลิ๊ก)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

    เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการให้ทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในการจัดทำผลงานฯ

ข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ

1. ประจำปี พ.ศ. 2563 PDF
2. ประจำปี พ.ศ. 2564 PDF  
3. ประจำปี พ.ศ. 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565) PDF
4. ประจำปี พ.ศ. 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2566) PDF
รายงานความก้าวหน้าการขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (Click)
ประกาศ ก.พ.อ.

1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553
                    - เอกสารแนบ 1
                    - เอกสารแนบ 2
                    - เอกสารแนบ 3
                    - เอกสารแนบ 4
                    - เอกสารแนบ 5
                    - เอกสารแนบ 6
2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

หนังสือเวียนเกี่ยวกับการปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
  1. การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหาร(ที่ ศธ 0509(2)/ว 11 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554)

  2. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ที่ ศธ 0509(2)/ว 1436 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554)

  3. มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553(ที่ ศธ 0509(5)/ว 1679 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560)

     4. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ที่ อว 0227.5/ว 4634 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตามข้อ 12 ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553
    5. แนวปฏิบัติการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารและประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ PDF
    
6. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ที่ อว 0209.4/ว 3 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหาร PDF

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  1. ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555

  2. ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2555

  3. ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2555

  4. ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2559 

  5. ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 5)พ.ศ.2561 

  6. ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 6)พ.ศ.2563 PDF

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

     ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงาน...พ.ศ. 2562

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

    เรื่อง ประสบการณ์และระยะเวลาการปฏิบัติงานของตำแหน่งประเภทผู้บริหาร 

เอกสารเผยแพร่การอบรม/ประชุม
   
การประชุมชี้แจงการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลักและการบรรยายสมรรถนะ วันที่ 15 กันยายน 2564 PDF คลิปวีดิโอ
    youtube อบรมทำคู่มือปฎิบัติงานหลัก โดย รศ.สุรชัย ขวัญเมือง คลิ๊ก    
^