สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กำหนดตำแหน่งสายสนับสนุน

ประกาศ ก.พ.อ.
1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553
                    -
เอกสารแนบ 1
                    -
เอกสารแนบ 2
                    -
เอกสารแนบ 3
                    -
เอกสารแนบ 4
                    -
เอกสารแนบ 5
                    -
เอกสารแนบ 6
2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

 
หนังสือเวียนเกี่ยวกับการปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
  1. การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหาร(ที่ ศธ 0509(2)/ว 11 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554)
  2. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ที่ ศธ 0509(2)/ว 1436 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554)
  3. มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553(ที่ ศธ 0509(5)/ว 1679 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560)
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  1. ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555
  2. ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2555
  3. ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2555
  4. ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2559 
  5. ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 5)พ.ศ.2561 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
     ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงาน...พ.ศ. 2562
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
    ประสบการณ์และระยะเวลาการปฏิบัติงานของตำแหน่งประเภทผู้บริหาร 
 
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.)
1. หลักเกณฑ์การประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2560 
2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ปละตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
    หลักเกณฑ์ และวิธีการให้ทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในการจัดทำผลงานฯ^