สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

1. ตำแหน่งวิชาการ
 อาจารย์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 รองศาสตราจารย์
 ศาสตราจารย์
 ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
 ผอ.กองหรือเทียบเท่า
 ผอ.สนง.อธิการบดีหรือเทียบเท่า
 ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เชี่ยวชาญพิเศษ
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เชี่ยวชาญ
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
  การพยาบาล เชี่ยวชาญพิเศษ
  การพยาบาล เชี่ยวชาญ
  การพยาบาล ชำนาญการพิเศษ
  การพยาบาล ชำนาญการ
 
  วิศวกรไฟฟ้า ชำนาญการพิเศษ
  วิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ
  วิศวกรโยธา เชี่ยวชาญพิเศษ
  วิศวกรไฟฟ้า เชี่ยวชาญพิเศษ
  วิศวกรโยธา เชี่ยวชาญ
  วิศวกรไฟฟ้า เชี่ยวชาญ
  วิศวกรโยธา ชำนาญการพิเศษ
  วิศวกรโยธา ชำนาญการ
  วิศวกรไฟฟ้า ชำนาญการ
  วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ
  สถาป้ตยกรรม เชี่ยวชาญพิเศษ
  สถาป้ตยกรรม เชี่ยวชาญ
  สถาป้ตยกรรม ชำนาญการพิเศษ
  สถาป้ตยกรรม ชำนาญการ
  สถาป้ตยกรรม ปฏิบัติการ
 ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

  วิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ
  วิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
  วิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
  วิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
  นิติกร เชี่ยวชาญ
  นิติกร ชำนาญการพิเศษ
  นิติกร ชำนาญการ
  นิติกร ปฏิบัติการ
  บริหารงานบุคคล เชี่ยวชาญ
  บริหารงานบุคคล ชำนาญการพิเศษ
  บริหารงานบุคคล ชำนาญการ
  บริหารงานบุคคล ปฏิบัติการ
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญ
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
  นักวิชาการพัสดุ เชี่ยวชาญ
  นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
  นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
  นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
  วิชาการสถิติ เชี่ยวชาญพิเศษ
  วิชาการสถิติ เชี่ยวชาญ
  วิชาการสถิติ ชำนาญการพิเศษ
  วิชาการสถิติ ชำนาญการ
  วิชาการสถิติ ปฏิบัติการ
  นักวิเทศสัมพันธ์ เชี่ยวชาญพิเศษ
  นักวิเทศสัมพันธ์ เชี่ยวชาญ
  นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
  นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ
  นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ

  นักวิชาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญ
  นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
  นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
  นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
  นักตรวจสอบภายใน เชี่ยวชาญ
  นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ
  นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
  นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ
  โสตทัศนศึกษา เชี่ยวชาญพิเศษ
  โสตทัศนศึกษา เชี่ยวชาญ
  โสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ
  โสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
  โสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
  ประชาสัมพันธ์ เชี่ยวชาญ
  ประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
  ประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
  ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
  วิชาการเกษตร เชี่ยวชาญพิเศษ
  วิชาการเกษตร เชี่ยวชาญ
  วิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ
  วิชาการเกษตร ชำนาญการ
  วิชาการเกษตร ปฏิบัติการ

  วิทยาศาสตร์ เชี่ยวชาญพิเศษ
  วิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
  วิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ
  วิทยาศาสตร์ชำนาญการ
  วิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
 
  วิชาการศึกษา เชี่ยวชาญ
  วิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
  วิชาการศึกษา ชำนาญการ
  วิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
  บรรณารักษ์ เชี่ยวชาญพิเศษ
  บรรณารักษ์ เชี่ยวชาญ
  บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ
  บรรณารักษ์ ชำนาญการ
  บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ
  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เชี่ยวชาญ
  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการพิเศษ
  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ
  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ปฏิบัติการ
  นักวิจัย เชี่ยวชาญพิเศษ
  นักวิจัย เชี่ยวชาญ
  นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ
  นักวิจัย ชำนาญการ
  นักวิจัย ชำนาญการ
  นักวิจัย ปฏิบัติการ

 ตำแหน่งประเภททั่วไป
  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงานพิเศษ
  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน
  ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ชำนาญงานพิเศษ
  ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ชำนาญงาน
  ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน


  ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล ชำนาญงาน
  ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล ปฏิบัติงาน
 
  ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ชำนาญงานพิเศษ
  ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ชำนาญงาน
  ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน
 
  ช่างเขียนแบบ ชำนาญงานพิเศษ
  ช่างเขียนแบบ ชำนาญงาน
  ช่างเขียนแบบ ปฏิบัติงาน
 
  ช่างไฟฟ้า ชำนาญงานพิเศษ
  ช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน
  ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
  
  ช่างเทคนิค ชำนาญงานพิเศษ
  ช่างเทคนิค ชำนาญงาน
  ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน

  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงานพิเศษ
  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน
  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน
^