แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

(ตส.1) แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประเภทเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารประกอบคำสอน

(ตส.3) แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประเภทตำรา

(ตส.4) แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประเภทหนังสือ

(ตส.4) แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประเภทหนังสือ (PDF) 

- (ตส.5) แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประเภทงานวิจัย

แบบ (บท.๑) สำหรับผู้ขอตำแหน่ง เรื่อง ขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ขอลงนามนำเสนอผ่านคณบดีโดยให้คณะวิชาลงรับ)

แบบ ก.พ.อ.03.

แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 2

แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วม 1

หนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ


 
^