ระบเบียบ/ข้อบังคับ

ระเบียบ/ข้อบังคับ
**ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจาณาแต่งตั้ง
    บุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2557


**ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งบุคลล
    ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์


**ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
    ในการทำผลงานทางวิชาการ และการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2557


**ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจาณาแต่งตั้งบุคคล
    ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559


** ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
     และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
^