กำหนดระดับตำแหน่งสายสนับสนุน

กำหนดระดับตำแหน่งสายสนับสนุน

**ประกาศ ก.พ.อ.**


1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
                 ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553

                    - เอกสารแนบ 1
                    - เอกสารแนบ 2
                    - เอกสารแนบ 3
                    - เอกสารแนบ 4
                    - เอกสารแนบ 5
                    - เอกสารแนบ 6
2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
                 ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
**หนังสือเวียนเกี่ยวกับการปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา**


1.การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหาร(ที่ ศธ 0509(2)/ว 11 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554)


2. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ที่ ศธ 0509(2)/ว 1436 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554)


3.มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553(ที่ ศธ 0509(5)/ว 1679 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560)
**ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี**

1. ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
   ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555

2. ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
   ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2555

3. ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
   ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2555

4. ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
   ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2559
 
5. ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
   ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 5)พ.ศ.2561
 


**ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี**

เรื่อง ประสบการณ์และระยะเวลาการปฏิบัติงานของตำแหน่งประเภทผู้บริหาร 

**ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.)**

เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
^