สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Personnel

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

 • thumbnail

  นายคทายุทธ ชื่นชม

  บุคลากร ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

 • thumbnail

  นางปิ่นธัญ พรรษา

  บุคลากร ปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวสุวรรณี สุมานิตย์

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

 • thumbnail

  นายวรวิทย์ ยี่สุ่น

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวสายใจ ชิดชอบ

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

^