สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Personnel

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

 • thumbnail

  นางปิ่นธัญ พรรษา

  บุคลากร ระดับปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

 • thumbnail

  นางสาวสุวรรณี สุมานิตย์

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายวรวิทย์ ยี่สุ่น

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวรวินท์ณาภัทร เอกศิริพงษ์

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

^