สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายศุภธี โตสกุล

กลุ่มบุคลากรกลุ่มงานวินัยและนิติการ

ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^