สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายภัทร โตสำราญ

กลุ่มบุคลากรกลุ่มงานวินัยและนิติการ

ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^