สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายกิตติศักดิ์ อภิรักษ์

กลุ่มบุคลากรกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^