สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา\ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^