สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^