สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลผู้ช่วยช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^