สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวณัฐกฤตา รัตนสุข

กลุ่มบุคลากรกลุ่มงานบริหารทั่วไป

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^