สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ประวัติ

ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน

           สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีฐานะเป็นหน่วยงานภายใน มีลักษณะเป็นหน่วยงานอิสระ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ให้ออก “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2555” ต่อมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ออกประกาศเรื่องการแบ่งส่วนราชการในสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2555 กำหนดให้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มี 3 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานวินัยและนิติการ

(1) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย

     (1.1) งานธุรการ

     (1.2) งานสารสนเทศบุคคล

     (1.3) งานสรรหาบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ ปรับเปลี่ยนตำแหน่ง

     (1.4) งานบัญชีถือจ่าย ค่าตอบแทน

     (1.5) งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สวัสดิการ

(2) กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย

     (2.1) งานกองทุนพัฒนาบุคลากร

     (2.2) งานจัดการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน

     (2.3) งานส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

     (2.4) งานส่งเสริมจรรยาบรรณ และเชิดชูเกียรติบุคลากร

(3) กลุ่มงานวินัยและนิติการ ประกอบด้วย

     (3.1) งานธุรการ และให้คำปรึกษา

     (3.2) งานดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์

     (3.3) งานนิติการ และกฎหมาย

ผู้บริหารสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

ผู้บริหารสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบันได้แก่

1. อาจารย์พิธพร   ไทยภูมิ                   …………………….2555 ถึง 2555
2. อาจารย์เสนีย์   เจริญสุข                  22 มกราคม 2556    ถึง 30 มิถุนายน 2556
3. อาจารย์ ดร.ชัยพัฒน์   ทรัพย์เที่ยง     1 กรกฎาคม 2556     13  สิงหาคม 2557
4. อาจารย์พิธพร   ไทยภูมิ                  1  กันยายน  2556  ถึงปัจจุบัน

ผู้บริหารระดับกลุ่มงาน ได้แก่

นายวุฒิชัย มาลัยวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
นางปิ่นธัญ พรรษา หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
นายศุภธี   โตสกุล หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ
^