กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน

กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
 
  ประเภท ๑ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
        ๑.๑ กฎหมายหลัก
             - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547              
             - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
        ๑.๒ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา
             -  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
             -  พระราชบัญญัติบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
        ๑.๓ กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและกฎกระทรวง 
             -  พระราชบัญญัติว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  
             -  กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
        ๑.๔ กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
             -  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
             -  กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
        ๑.๕ กฎหมาย/ระเบียบและประกาศที่ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
             -  พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
             -  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
             -  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่ (พ.ศ. ๒๕๔๕)  
             -  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ (พ.ศ. ๒๕๕๒) 
        ๑.๖ กฎหมาย/ระเบียบว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
             -  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
        ๑.๗ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
             -  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓
        ๑.๘ กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
             -  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
        ๑.๙ กฎ ก.พ.อ. และประกาศ ก.พ.อ. (ที่สำคัญ)
             -  กฎ ก.พ.อ. ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง 
             -  กฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒  
             -  กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
             -  กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  

             -  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (พ.ศ. ๒๕๕๓)  
             -  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗   
             -  ข้อบังคับ ก.พ.อ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์กรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือกรณีสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก พ.ศ. ๒๕๔๙  
             -  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง วิธีการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษก่อนนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๓
             -  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา  
             -  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
             -  กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘   
        ๑.๑๐ ระเบียบ/ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
             - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวน พิจารณาการลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
             -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2549
             -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 และ 3)                           
             ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2555
             -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรื่อนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2554
             -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
             -  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง จรรยาบรรณในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2553
 :28::28::28::28::28::28::28::28::28::28::28::28::28::28::28::28::28::28::28::28:

  ประเภท ๒ ลูกจ้างประจำ
        ๑.๑ กฎหมายหลัก ระเบียบ/ประกาศ กระทรวงการคลัง
             - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
             - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2554
             - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2552
             - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ.2519
             - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2544
             - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ตามระบบใหม่ ณ 1 ต.ค.
        ๑.๒ ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน/สวัสดิการ 
             -  พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
             -  หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2558
             -  บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557
(กลุ่มที่ 1 - 4)

             -  บัญชีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูงของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
             -  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง
             -  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำ
  :28::28::28::28::28::28::28::28::28::28::28::28::28::28::28::28::28::28::28::28:
 
 
  ประเภท ๓ พนักงานราชการ
        ๑.๑ กฎหมายหลัก
             -  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
             -  แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559 
             -  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 
             -  ประกาศ คพร. เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
             ประกาศ คพร. เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
             ประกาศ คพร. เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 8)
             -  เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 
             -  ประกาศ คพร. เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554       

             -  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ
  :28::28::28::28::28::28::28::28::28::28::28::28::28::28::28::28::28::28::28::28:
 
  ประเภท ๔ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
        ๑.๑ กฎหมายหลัก
             -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. 2558
             -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนระหว่างลา ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2557
             -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอน ตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2556
             -  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการแต่งกายในพิธีการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาฯ พ.ศ. 2555
             -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
             -  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับเลื่อนเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2555
             -  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำ ขั้นสูง ของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2558
             -  ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.
2555
             -  ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
             -  ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสัญญาจ้างค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2558
  :28::28::28::28::28::28::28::28::28::28::28::28::28::28::28::28::28::28::28::28:
 
  ประเภท ๕ ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
        ๑.๑ กฎหมายหลัก
             -  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ้างผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์จากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2558
             -  ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) .ศ.2536 (ฉบับ 3) พ.ศ.2539        
             -  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว ที่ กค 0527.6/ว.31 ลงวันที่  26 เมษายน 2542
             -  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ที่  กค 0415/ว 23 ลงวันที่  20 มีนาคม 2546
             -  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง ที่ กค 0415/ว 41 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2546 
             -  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ
             -  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ


 
^