ประกาศ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558


ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

ประกาศ ก.พ.อ.

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงืื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557   

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558 

มาตรฐานการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 

มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553 

มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2) 

การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556 

กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน พ.ศ.2554 

กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 

กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2558

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่องหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน สรรหา หรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การกำหนดบัญชีเงือนเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2558  

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การกำหนดบัญชีเงือนเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจ้าง กรอบการจ้าง อัตราค่าจ้าง และการจ่ายค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ พ.ศ.2559

- ภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจำที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหาร พ.ศ.๒๕๖๐ 


- กำหนดขอบข่ายภาระงาน และเกณฑ์ภาระงานของคณาจารย์ประจำซึ่งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๐ 

หลักเกณฑ์ วิธีการจ้าง กรอบการจ้าง อัตราค่าจ้าง และการจ่ายค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๐ 


มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำมาหวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.)

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2555

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556  

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสัญญาจ้างค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2558  

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การทำสัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้าง
     ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.๒๕๕๙


- ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิชาการ และเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ 


- ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทดลองปฏิบัติงาน       ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   
  *แบบประเมินทดลองปฏิบัติงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ
  *แบบประเมินทดลองปฏิบัติงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
  *แบบประเมินทดลองปฏิบัติงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ประเภททั่วไป

  

^