เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ระเบียบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

    *ระเบียบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

    *ระเบียบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2536

ข้าราชการ

    *ตารางเปรียบเทียบระบบจำแนกประเภทตำแหน่งข้าราชการ ตามบัญชี 41

พนักงานราชการ

    *บัญชี 32 การขอเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจำ

    *บัญชี 15 การขอเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ ลูกจ้างประจำ

ผู้ดำรงตำแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ

    *ร่างบัญชี 18 (ที่ปรับปรุงใหม่) การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งในสถาบันอุดมศึกษา
      ของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ

 
^