สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Personnel

กลุ่มงานวินัยและนิติการ

 • thumbnail

  นายศุภธี โตสกุล

  นิติกร ระดับปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ

 • thumbnail

  นางสาวชญานิษฐ์ บุญมี

  นิติกร ระดับปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวปรารถนา อนุวงศ์

  นิติกร ระดับปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวพัชรินทร์ อินทเรืองศร

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ

^