สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

มาตรการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย

ITA TRU
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร สายสนับสนุน
ปีงบประมาณ 2562  (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)
ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) PDF
ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) PDF
^