ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ข่าวสารทั่วไป

อ่านต่อ

ดาวน์โหลด

http://hrm.tru.ac.th/skin/ext/pdf.png ระเบียบมรท. ว่าด้วยการแต่งกายในพิธีการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มรท. พ.ศ.2555 [17 ตค. 2560] ดาวน์โหลด 16

http://hrm.tru.ac.th/skin/ext/pdf.png 4-กลยุทธ์การจัดทำยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ [12 ตค. 2560] ดาวน์โหลด 11

http://hrm.tru.ac.th/skin/ext/pdf.png 3-การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม [12 ตค. 2560] ดาวน์โหลด 14

http://hrm.tru.ac.th/skin/ext/pdf.png 2-NRMS-TNRR - BI [12 ตค. 2560] ดาวน์โหลด 13

http://hrm.tru.ac.th/skin/ext/pdf.png 1-เทคนิคการตั้งโจทย์วิจัยและเขียนข้อเสนอโครงการให้ได้รับทุน [12 ตค. 2560] ดาวน์โหลด 23

http://hrm.tru.ac.th/skin/ext/docx.png ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร [30 มิย. 2560] ดาวน์โหลด 24

http://hrm.tru.ac.th/skin/ext/docx.png ข้อกำหนดภาระงาน [30 มิย. 2560] ดาวน์โหลด 51

http://hrm.tru.ac.th/skin/ext/docx.png แบบฟอร์มการเสนอผลการพิจารณาเพื่อประกอบการต่อสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา [26 มิย. 2560] ดาวน์โหลด 52

http://hrm.tru.ac.th/skin/ext/doc.png แบบฟอร์มเสนอผลการจัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาบุคลากร-17-พ.ค.60 [18 พค. 2560] ดาวน์โหลด 25

http://hrm.tru.ac.th/skin/ext/file.png แบบเร่งรัดการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร-17-พ.ค.60 [18 พค. 2560] ดาวน์โหลด 11

http://hrm.tru.ac.th/skin/ext/doc.png รายละเอียดสถานภาพอัตรากำลังของบุคลากรสายวิชาการ [24 เมย. 2560] ดาวน์โหลด 36

http://hrm.tru.ac.th/skin/ext/file.png แผนอัตรากำลัง-สายวิชาการ [24 เมย. 2560] ดาวน์โหลด 38

http://hrm.tru.ac.th/skin/ext/pdf.png คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี [27 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 304

http://hrm.tru.ac.th/skin/ext/file.png แบบฟอร์ข้อมูลเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน พื่อใช้ในการสำรวจ ITA ตามแบบสำรวจความคิดเห็น Internal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [29 มิย. 2559] ดาวน์โหลด 76

http://hrm.tru.ac.th/skin/ext/pdf.png ตัวอย่างการคิดภาระงาน [20 มิย. 2559] ดาวน์โหลด 146

http://hrm.tru.ac.th/skin/ext/file.png แบบคิดภาระงาน พนักงานราชการ [16 มิย. 2559] ดาวน์โหลด 72

http://hrm.tru.ac.th/skin/ext/doc.png แจ้งผลการพิจารณาต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี [31 พค. 2559] ดาวน์โหลด 276

http://hrm.tru.ac.th/skin/ext/rar.png มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ก.พ.อ. [17 พค. 2559] ดาวน์โหลด 256

http://hrm.tru.ac.th/skin/ext/xls.png ภาระงานกลาง (8 ก.พ. 2559) [08 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 104

http://hrm.tru.ac.th/skin/ext/xls.png แบบคิดภาระงานสายสนับสนุน [13 มค. 2559] ดาวน์โหลด 165

ดูทั้งหมด

กระดานข่าว

อ่านต่อ

ดูทั้งหมด

^