สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กำหนดตำแหน่งสายวิชาการ

  • เว็บไซต์สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (คลิก)
  • ค้นหาบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ ที่ ก.พ.อ. กำหนด (คลิก)
  • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2561 (คลิก)
  • คู่มือการประกอบการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (คลิก)
  • คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ สำหรับผู้ขอและผู้ประเมิน (คลิก)
ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
ประกาศ ก.พ.อ.
 
 
 
  •  สรุปสาระสำคัญของเกณฑ์ ก.พ.อ ฉบับต่างๆ
 
  • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563  PDF(ยกเลิก)
 
 
 
  • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 PDF(ยกเลิก)
  • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 PDF(ยกเลิก)
 
ข้อบังคับ/ระเบียบ / ประกาศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/คณะกรรมการ ก.พ.ว.
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
รายงานความคืบหน้า
 
^