สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กำหนดตำแหน่งสายวิชาการ

ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
ประกาศ ก.พ.อ.
     
  •  สรุปสาระสำคัญของเกณฑ์ ก.พ.อ ฉบับต่างๆ
 
ระเบียบ/ข้อบังคับ
 
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
 
รายงานความคืบหน้า
 
^