สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ระเบียบ ก.พ.อ.
ระเบียบกระทรวงการคลัง
  • ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และอื่นๆ

 
^