สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

หนังสือเวียน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การเดินทางไปราชการ
    1. ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ (ดาวโหลดเอกสาร คลิ๊ก)
        (1) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
        (2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550


   
2. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติให้อธิการบดีเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ดาวโหลดเอกสาร คลิ๊ก)

        (1) คำสั่งมอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ลว. 26 กรกฎาคม 2561)
        (2) เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติให้อธิการบดีเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ลว. 21 ธันวาคม 2558)

^