สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รายงานสถิติบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร พ.ศ. 2564
    เดือนสิงหาคม 2564            
PDF
    เดือนกันยายน 2564            PDF      
    เดือนตุลาคม 2564              PDF
    เดือนพฤศจิกายน 2564        PDF
    เดือนธันวาคม 2564            PDF
^