สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รายงานสถิติบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร พ.ศ. 2564
    เดือนสิงหาคม 2564            
PDF
    เดือนกันยายน 2564            
PDF      
    เดือนตุลาคม 2564              
PDF
    เดือนพฤศจิกายน 2564        PDF
    เดือนธันวาคม 2564            
PDF

    เดือนกุมภาพันธ์ 2565         PDF
    
เดือนมีนาคม 2565             PDF
    เดือนเมษายน 2565             PDF
^