สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รายงานสถิติบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร พ.ศ. 2564
    สิงหาคม 2564  
PDF
    กันยายน 2564  
PDF      
    ตุลาคม 2564  
PDF
    พฤศจิกายน 2564  PDF
    ธันวาคม 2564  
PDF
ข้อมูลบุคลากร พ.ศ. 2565
    มกราคม 2565  PDF
    กุมภาพันธ์ 2565  
PDF
    
มีนาคม 2565  PDF
    เมษายน 2565  PDF
    พฤษภาคม 2565  PDF
    มิถุนายน 2565  PDF

    กรกฎาคม 2565  PDF   
    สิงหาคม 2565  PDF
    
กันยายน 2565  PDF
    ตุลาคม 2565  PDF
    พฤศจิกายน 2565  PDF    
    ธันวาคม 2565  PDF 
ข้อมูลบุคลากร พ.ศ. 2566
    มกราคม 2566  PDF
    กุมภาพันธ์ 2566  PDF
    มีนาคม 2566  PDF
^