สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รายงานสถิติบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร พ.ศ. 2564
    เดือนสิงหาคม 2564            
PDF
    เดือนกันยายน 2564            
PDF      
    เดือนตุลาคม 2564              
PDF
    เดือนพฤศจิกายน 2564        PDF
    เดือนธันวาคม 2564            
PDF

    เดือนกุมภาพันธ์ 2565         PDF
    
เดือนมีนาคม 2565             PDF
    เดือนเมษายน 2565             PDF
     เดือนกรกฎาคม 2565           PDF   
    เดือนสิงหาคม 2565             PDF
^