สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 • thumbnail

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา\ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

 • thumbnail

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์

  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้

 • thumbnail

  นายศุภธี โตสกุล

  รองผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 • thumbnail

  นายวุฒิชัย มาลัยวงษ์

  บุคลากร ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

 • thumbnail

  นางชฎาธาร พุ่มพวง

  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส.3 (ลูกจ้างประจำ)

 • thumbnail

  นางสุรินดา ทองตัน

  บุคลากร ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวณัฐกฤตา รัตนสุข

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

 • thumbnail

  นายคทายุทธ ชื่นชม

  บุคลากร ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

 • thumbnail

  นางปิ่นธัญ พรรษา

  บุคลากร ระดับปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวสุวรรณี สุมานิตย์

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

 • thumbnail

  นายวรวิทย์ ยี่สุ่น

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นายกิตติศักดิ์ อภิรักษ์

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กลุ่มงานวินัยและนิติการ

 • thumbnail

  นายศุภธี โตสกุล

  นิติกร ระดับปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ

 • thumbnail

  นางสาวปรารถนา อนุวงศ์

  นิติกร ระดับปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวนภัสวรรณ เดชอุดม

  นิติกร ระดับปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวพัชรินทร์ อินทเรืองศร

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นายภัทร โตสำราญ

  นิติกร ระดับปฏิบัติการ

^