สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา บาร์นท์

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 • thumbnail

  ผู้ช่วยช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

 • thumbnail

  นางสาวสุภารัตน์ สินสุวรรณ

  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 • thumbnail

  นายวุฒิชัย มาลัยวงษ์

  บุคลากร ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

 • thumbnail

  นางชฎาธาร พุ่มพวง

  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส.3

 • thumbnail

  นางสุรินดา ทองตัน

  บุคลากร ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวพัชรินทร์ อินทเรืองศร

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

 • thumbnail

  นายคทายุทธ ชื่นชม

  บุคลากร ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

 • thumbnail

  นางปิ่นธัญ พรรษา

  บุคลากร ปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวสุวรรณี สุมานิตย์

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

 • thumbnail

  นายวรวิทย์ ยี่สุ่น

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวสายใจ ชิดชอบ

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กลุ่มงานวินัยและนิติการ

 • thumbnail

  นางสาวปรารถนา อนุวงศ์

  นิติกร ปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวนภัสวรรณ เดชอุดม

  นิติกร ปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นายภัทร โตสำราญ

  นิติกร ปฏิบัติการ

^