สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา บาร์นท์

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 • thumbnail

  ผู้ช่วยช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

 • thumbnail

  นางสาวสุภารัตน์ สินสุวรรณ

  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

^