สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา บาร์นท์

  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 • thumbnail

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ อาวจำปา

  ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

 • thumbnail

  นายศุภธี โตสกุล

  รองผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

^