สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 • thumbnail

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา\ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

 • thumbnail

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์

  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้

 • thumbnail

  นายศุภธี โตสกุล

  รองผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

^