สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Personnel

ผู้บริหาร

  • thumbnail

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา บาร์นท์

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

  • thumbnail

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ อาวจำปา

    รองอธิการบดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

^