สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ อาวจำปา

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งรองอธิการบดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^