สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวสุภารัตน์ สินสุวรรณ

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^