สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายวุฒิชัย มาลัยวงษ์

กลุ่มบุคลากรกลุ่มงานบริหารทั่วไป

ตำแหน่งบุคลากร ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^