สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางปิ่นธัญ พรรษา

กลุ่มบุคลากรกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

ตำแหน่งบุคลากร ระดับปฏิบัติการ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^