สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสมัครงาน
 
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
 
แบบฟอร์มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 
แบบฟอร์มการลา
 
แบบฟอร์มการขอทุน/รายงานผล
 
แบบฟอร์มสัญญาจ้าง
 
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัว

 
^