สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ประกาศ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศ ก.พ.อ.
 
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.)
       ►แบบประเมินทดลองปฏิบัติงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ
       ►แบบประเมินทดลองปฏิบัติงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
       ►แบบประเมินทดลองปฏิบัติงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ประเภททั่วไป  
^